Bàn Phím Tiếng Việt

Đ = DD đ = dd Ê = EE ê = ee Ư = UU ư = uu Ă = AA ă = aa  = WW â = ww
Ơ = OO ơ = oo Ô = Ok ô = ok s = ′ f = ` g = ˜ h = ? j = k = ^

            Vietnamese Mode             Non-Vietnamese Mode

blank
Font SizeFont Type
Text ColorTextarea Size